เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2563” เป็นการแนะแนววิธีการเตรียมตัวฝึกงาน โดยอาจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ และการถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานโดยรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 4 11 พฤศจิกายน 2020

apinun

June 7, 2021

แนะแนวการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก 2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี เป็นผู้แนะแนวทางการเลือกวิชาบังคับแก่นิสิต 24 พฤศจิกายน 2020  · 

apinun

June 7, 2021

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ภายในกิจกรรม ศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญและคณาจารย์ในภาควิชา ได้แนะแนวการประกอบอาชีพในอนาคตและเทคนิคการสัมภาษณ์งานในบริษัทต่างๆ

apinun

June 7, 2021