Gewertz Square Design Contest

      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก ร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบพื้นที่ Gewertz Square Design Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภายใต้แนวความคิดผลงาน Gewertz Square: Smart and Inclusive Living Lab

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่หรือศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่มีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของภาควิชาฯ

 

เงื่อนไขการประกวด

 • ส่งผลงานแบบกลุ่มไม่เกิน 5 คน โดยในกลุ่มจะต้องมีนิสิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของภาควิชาฯ อย่างน้อย 1 คน
 • ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายแนวคิดและความหมายของผลงาน โดยสอดคล้องกับแนวคิดของการประกวด ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผู้เข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานอื่นที่มีลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบมาใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ไม่จำกัดจำนวนผลงาน (แต่สามารถถูกคัดเลือกได้เพียง 1 ผลงาน)
 • ผลงานที่ส่งประกวดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาฯ สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อ
  สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

 

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานการออกแบบ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก 26 พฤศจิกายน 2563 (แจ้งผลทางอีเมลและเบอร์ติดต่อของผู้สมัคร)
 • นำเสนอผลงาน 10 ทีมสุดท้ายและประกาศผลการตัดสิน 3 ธันวาคม 2563
 • ตัดสินการประกวดและพิธีมอบรางวัล 15 ธันวาคม 2563

 

การประกาศผลการตัดสิน
คณะกรรมการในวันตัดสินรอบสุดท้าย วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารของภาควิชาฯ และผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • ความเป็นไปได้ของแนวคิด
 • คุณภาพของการนำเสนอผลงานออกแบบที่ชัดเจนและสมบูรณ์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


รูปแบบการนำเสนอ

รอบคัดเลือก

 • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอผลงานลงบอร์ดขนาด 1 imperial จำนวนไม่เกิน 3 บอร์ด
 • ระบุชื่อผลงาน รายละเอียด และแนวคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 300 คำ (เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยสามารถกำหนดรูปแบบ เทคนิคและมาตราส่วนได้ตามความเหมาะสม
 • บนบอร์ดจะต้องไม่ปรากฏชื่อเจ้าของผลงาน แต่ให้ระบุชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา (คณะ และสาขาที่เรียน) หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ ลงในใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแบบ

รอบสุดท้าย

 • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอด้วยสื่อดิจิทัล ด้วยความละเอียด 1920 x 1080 จุดภาพ (pixel) ที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอได้ตามเหมาะสม โดยสามารถกำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนได้เอง ที่ชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ ภายในเวลาการนำเสนอ 10 นาที

 

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานที่ธุรการภาควิชาฯ ชั้น 2 อาคารบุญรอด บิณฑสันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

หมายเหตุ ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ การให้รางวัลแก่ทีมที่ส่งผลงาน ได้ตามความเหมาะสมเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ รูปแบบการนำเสนอผลงาน วันและเวลาต่าง ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ติดต่อสอบถาม
คุณก้อย หรือคุณปาม      โทร 02-218-6490     อีเมล eeinfo@chula.ac.th

 ดาวน์โหลดใบสมัครและขอบเขตการออกแบบ