Follow EECU on          

cubemsx

cubemsapp

grant-ee

defengtech

EE-Vision-2020

eebook

link1

 

bannerresearch

 

chula

 

eng

 

faq

 

aun

 

cept

คณะผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ. ดร.คมสัน  เพ็ชรรักษ์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหารและวางแผน ดร. ชาญณรงค์  บาลมงคล
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนิสิต ผศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ. ดร.วันเฉลิม โปรา

หัวหน้าสาขา
หัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง ผศ. ดร.สุรพงศ์ สุวรรณกวิน
หัวหน้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ดร.บุญช่วย ทรพย์มนชัย
หัวหน้าสาขาระบบควบคุม ผศ. ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์
หัวหน้าสาขาไฟฟ้าสื่อสาร รศ. ดร.ดวงฤดี วรสุชีพ

กรรมการประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประธานกรรมการ (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ผศ. ดร.คมสัน  เพ็ชรรักษ์
กรรมการ ศ. ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
กรรมการ ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ
กรรมการ รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์
กรรมการ รศ. ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล
กรรมการ รศ. ดร.ดวงฤดี วรสุชีพ
กรรมการ ผศ. ดร.สุรพงศ์ สุวรรณกวิน
กรรมการ ผศ. ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์
กรรมการ ผศ. ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์
กรรมการ ผศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
กรรมการ ผศ. ดร.วันเฉลิม โปรา
กรรมการ ผศ. ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ
กรรมการ ผศ.สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการ อ. บุญช่วย ทรัพย์มนชัย
กรรมการและเลขานุการ ดร.ชาญณรงค์  บาลมงคล

รายชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย
วิจัยโทรคมนาคม (TSRL) รศ. ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล
วิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (SDRL) อ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย (รักษาการ)
วิจัยการออกแบบระบบฝังตัวและวงจรรวม (ESID) ผศ. ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์
วิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PERL) ผศ. ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
วิจัยพลังงาน (PSRL) ผศ. ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์
วิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMRL) ผศ. ดร.ทับทิม อ่างแก้ว
วิจัยระบบควบคุม (CSRL) ศ. ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
วิจัยกรรมวิธีสัญญาณดิจิตอล (DSPRL) รศ. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์
วิจัยไฟฟ้าแรงสูง (HVRL) ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ
วิจัยไบโออิเล็กทรอนิกส์ (BERL) อ. ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย

รายชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ผศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
พื้นฐานวงจรไฟฟ้า (CIRCUIT) ผศ. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์
พื้นฐานไฟฟ้าระบบควบคุม ผศ. ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ
พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง (จักรกลไฟฟ้า) ผศ. ดร.สุรพงศ์ สุวรรณกวิน
พื้นฐานไฟฟ้าสื่อสาร อ. ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี
พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อ.หัสคุณ บริพนธ์มงคล