เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ ได้นำนิสิตรายวิชา 2102642 Computer Vision and Video Electronics เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมืองานวิจัยด้าน Smart farm, IoT, และ Intelligent systems กับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ และคุณอลิสรา เดชวงศ์ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท MSIT จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และเยี่ยมชมร้านเซเว่นฯ Flagship Store สาขาแรกในประเทศไทย
แลกเปลยนความรวมมองานวจยและเยยมชมเซเวน Flagship Store-w600
รับชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่