เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 ชมรมวิศวกรรมไฟฟ้าและคณาจารย์ภาควิชาฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนิสิต ศาตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจิดกุล โสภาวนิตย์ จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่นอกเขตชุมชนเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดศรีจอมทอง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่อยู่นอกเขตชุมชนเมือง โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาฯ คอยให้คำปริกษาอย่างใกล้ชิด
โครงการจตอาสาเพอพฒนาชมชนทอยนอกเขตชมชนเมอง 2561-w600
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่