เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 50 ท่าน เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น เห็นคุณค่าและความสำคัญของงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลถึงการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ
1-w650
รูปภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่