นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 2102490 & 2102499 ทุกคน ต้องมาเข้าปฐมนิเทศทุกคน
ในวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. เวลา 12.00-14.00 น. ณ ตึก 1 ห้อง 302
เพื่อรับฟังรายละเอียดวิชาและแนวทางปฏิบัติงาน 


นิสิตที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องมีเหตุผลจำเป็นในการขาดปฐมนิเทศเท่านั้น
(เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอื่นๆ เจ็บป่วยรุนแรง เป็นต้น)
หากเป็นธุระอื่นๆ ส่วนตัว ขอให้จัดการตารางของตนเองให้ได้ 

*นิสิตที่ขาดปฐมนิเทศ หรือ workshop อื่นๆ ภายหลัง จะถูกบันทึกชื่อไว้ และจะนำมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการเรียนภายหลัง