นิสิตที่สนใจลงทะเบียนวิชา 2102426 Traffic Engineering in Communication Networks ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ให้มาพบกันเพื่อปฐมนิเทศรายวิชานี้ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการพื้นฐานไฟฟ้าสื่อสาร ตึกวิศวฯ 4 ชั้น 12​ โดยจะมีการนัดหมายเวลาเรียนใหม่ให้กับผู้เรียนในวันดังกล่าวนี้