Communication Engineering Laboratory 2017-h300
   นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 2102473 Communication Engineering Laboratory ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ให้มาพบกันเพื่อปฐมนิเทศรายวิชา ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการพื้นฐานไฟฟ้าสื่อสาร ตึกวิศวฯ 4 ชั้น 12​