Artboard 1-100

Grant Announcement of EE Department for Academic Event Attendance

  1. Faculty Staff Grant for Academic Event Attendance...Announcement...Application Form...
  2. Student Grant Announcement of Department of Electrical Engineering for Academic Event Attendance...Download...

Follow EECU on          

cubemsx

cubemsapp

grant-ee

defengtech

EE-Vision-2020

eebook

link1

 

bannerresearch

 

chula

 

eng

 

faq

 

aun

 

cept

Login

1-ระบบควบคมพลวต-w108 2-ทฤษฎความนาจะเปน-w108 3-สมการเชงอนพนธ-w108 4-คณตศาสตรวศวกรรมไฟฟา-w108
ระบบควบคุมพลวัต :
การวิเคราะห์ การออกแบบ และการประยุกต์

ศ. ดร.เดวิด  บรรเจิดพงศ์ชัย
ความน่าจะเป็นและสถิติ
สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ และคณะ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผศ. ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ และคณะ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ศ.มงคล เดชนครินทร์
5-หลกการวศวกรรมโทรคมนาคม-w108 6-หลกการไฟฟาสอสาร-w108 7-นาโนอเลกทรอนกส-w108 8-การสอสารขอมล-w108
หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม 
รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
หลักการไฟฟ้าสื่อสาร
รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจและคณะ
นาโนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
รศ. ดร. ทรงพล กาญจนชูชัย
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
รศ. ดร.วาทิต เบญจพลกุล
9-กระประยกตใช MATLAB-w108 10-ทฤษฎวงจรไฟฟาเบองตน-w108 11-เฉลยปญหาทฤษฎวงจรไฟฟาเบองตน-w108 12-คณตศาสตรวศวกรรมขนสง-w108
การประยุกต์ใช้ MATLAB 
ผศ. ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ และคณะ
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
รศ. ดร.เจษฎา ชินรุ่งเรือง
เฉลยปัญหาทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
รศ. ดร.เจษฎา ชินรุ่งเรือง
คณิตศาศตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 
รศ. ดร.วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ
13-CircuitCover-F 01-w108 9789740332213-108  9789740331049-w108  9789740332312-w108
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาควงจรกระแสตรง
ผศ. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ และคณะ

 จิ๋วแต่แจ๋ว : นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนโฟโตนิกส์
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
รศ. ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์