Artboard 1-100

Grant Announcement of EE Department for Academic Event Attendance

  1. Faculty Staff Grant for Academic Event Attendance...Announcement...Application Form...
  2. Student Grant Announcement of Department of Electrical Engineering for Academic Event Attendance...Download...

Follow EECU on          

cubemsx

cubemsapp

grant-ee

defengtech

EE-Vision-2020

eebook

link1

 

bannerresearch

 

chula

 

eng

 

faq

 

aun

 

cept

Login

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560 ณ ห้องเรียน ชั้่น 2 ตึกไฟฟ้าแรงสูง เกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร การวางแผนการเรียน เงื่อนไขการจบการศึกษาของนิสิตแต่ละแผน และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เรียนและวิจัยอย่างไรให้จบตามหลักสูตร” โดย รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย : ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ
แนะนำระบบจัดการฐานข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา (E-Graduate) โดย รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร : ผศ. ดร.วันเฉลิม โปรา และแนะนำชมรมนิสิตบัณฑิตศึกษา โดย ประธานกลุ่มความร่วมมือนิสิตบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Postgraduate Student Assembly : EEPSA) : นายสุรพัศ ลาภวิสุทธิสาโรจน์ และนายพชรพล สกุลสุธีบุตร
ปฐมนเทศระดบบณฑตศกษา 22560-w600
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่